Medezeggenschapsraad


 

mrAl sinds 1986 heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). In de MR heeft een gelijk aantal ouders en leerkrachten zitting. Bij het eerste gedeelte van de vergaderingen is de (adjunct) directeur in adviserende rol aanwezig. De belangrijkste onderwerpen die in het bestuur en in de teamvergaderingen besproken zijn, komen in de vergaderingen van de MR nog eens terug. Te denken valt aan personeelsbeleid, begroting, huisvesting, schoolplan, schooltijden en andere actuele zaken. De MR heeft instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. De MR vergadert komend schooljaar 7 keer. Alle betrokkenen bij de school, ouders en leerkrachten, hebben spreekrecht. Indien u aanwezig wilt zijn op een vergadering dan kan dat. Gelieve dit van te voren kenbaar te maken bij de voorzitter via: montessori-boz@montessori-boz.nl. Op dit mailadres kunt u ook terecht met uw vragen en opmerkingen voor de MR.

Namens de ouders hebben dit schooljaar zitting in de MR:
Myrte van Gurp
Arie Palmers
Eelco Bakker

Namens het team hebben zitting in de MR:
Monique Verbiest
Katja van der Heijden

De MR is lid van de landelijke geschillencommissie en van de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO). Naast de Medezeggenschapsraad is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de gezamenlijke vijf scholen van de Stichting ABBO. De GMR komt 6 keer per jaar bijeen. Twee leden van onze MR, een ouder en een leerkracht, hebben namens onze school zitting in de GMR. Er worden school overstijgende aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld Passend Onderwijs, het Bestuursformatieplan, het vakantierooster, de begroting, enzovoort.

Agenda

In het schooljaar 2018-2019 zal de MR vergaderen op de volgende data:

De MR vergaderingen zijn openbaar. Als u een MR-vergadering wilt bijwonen, meldt u zich dan vooraf aan via montessori-boz@montessori-boz.nl.

Contact!

Heeft u een vraag? Een opmerking? Wilt u iets besproken hebben tijdens de MR vergadering? Of wilt u meer informatie over de MR van de Montessorischool? U kunt ons mailen via montessori-boz@montessori-boz.nl. We nemen uw reactie in de eerst volgende vergadering mee en daarna ontvangt u een reactie. Het kan dus soms enige tijd duren. Mocht het dringend zijn, neem dan liever even persoonlijk contact op met één van de MR-leden.

Notulen en andere documenten

U kunt zich als ouder of personeelslid via ons email adresmontessori-boz@montessori-boz.nl aanmelden voor de mailinglijst, u krijgt dan het verslag van de MR vergadering toegezonden.

 

 

Facebook