Leerlingenzorg


Leerlingenzorg

Gijs-ABBO-Montessori-_GPF0821-webresIn onze school hechten we grote waarde aan zelfstandigheid en autonomie van de kinderen. We sluiten aan bij de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Kinderen die extra zorg nodig hebben geven wij zoveel mogelijk hulp op maat. De leerkrachten geven zorg in samenspraak met de ouders en de intern begeleider van de school.

 

 

Bij het vormgeven van de zorg hanteren we een stappenplan:

  • Stap 1: Hulp op maat in de groep
    Allereerst zal de leerkracht door (aangepaste) uitleg en ondersteuning zelf knelpunten aanpakken. Als dit, na eventuele tips van collega’s niet voldoende helpt, wordt hierover gesproken met de intern begeleider. Samen met de ouders wordt gekeken welke hulp gewenst is en hoe we dit op school kunnen realiseren. Allereerst geven we dus hulp op maat in de groep. Als er voorgenomen wordt 8 structureel af te wijken van het lesaanbod zullen ouders daarvan altijd op de hoogte worden gesteld. Dat geldt ook voor een speciale benadering in gedrag en/of werkhouding. De groepsleerkracht is in deze fase uw aanspreekpunt.
  • Stap 2: Bespreking in het zorgteam van de school
    Zijn er meer vragen rond het kind dan wordt een gesprek gepland met de intern begeleider en het zorgteam. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Extra handreikingen voor de leerkracht, het eventueel maken van een observatie of het afnemen van bepaalde toets(en) door de intern begeleider komt in deze bespreking aan de orde. In een gesprek met ouders wordt bekeken of hulp van een fysiotherapeut, logopedist, kinderarts of het inschakelen van andere externe deskundigen raadzaam is. Ook in deze fase is de groepsleerkracht uw aanspreekpunt.
  • Stap 3: Bespreking in het bovenschoolse zorgteam
    Soms levert de extra ondersteuning op school niet het beoogde resultaat op. In overleg en met goedkeuring van de ouders wordt de volgende stap besproken. Het gaat dan om een bespreking met het bovenschoolse zorgteam. De orthopedagogen van Edux, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)en de schoolmaatschappelijk werkster denken vanuit de verschillende disciplines met ons mee. Zij zijn deskundig op specifieke gebieden als rekenen, taal, gedrag en werkhouding. Ook kan er bekeken worden of ondersteuning in de thuissituatie gewenst is. In deze fase is de intern begeleider het aanspreekpunt. Doel van de bespreking in het bovenschoolse zorgteam is het beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

 

Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd. Het is de bedoeling van passend onderwijs dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Stichting ABBO maakt  met acht andere schoolbesturen in de regio onderdeel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs Brabantse Wal. De regio bestaat uit de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. In dit samenwerkingsverband werken alle basisscholen, de speciale basisschool De Driemaster en de speciale scholen De Kornalijn, De Kameleon samen. Ook  de Mytylschool in Roosendaal maakt deel uit van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband adviseert en ondersteunt onze scholen bij het vormgeven van passend onderwijs.

Omdat wij vinden dat elk kind bijzonder is, werken de ABBO-scholen zoveel mogelijk toe naar inclusief onderwijs. Dat betekent dat wij ieder kind onderwijs willen bieden, ook kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. In overleg met ouders, leerkrachten en trajectbegeleiders van het samenwerkingsverband bekijken wij op welke wijze de school invulling kan geven aan het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft. In alle gevallen is daarbij sprake van maatwerk. Daarbij zal de school nadrukkelijk aangeven wat wél en niet kan. Op basis hiervan geven wij de ouders de keuze om gebruik te maken van het maatwerkarrangement van de school of de keuze te maken voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.

Bij vragen over onze onderwijszorg kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht, de intern begeleider en de schooldirecteur. Indien u toch nog vragen heeft kunt u ook contact opnemen met het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via telefoonnummer 0164- 237557. U kunt ook de linked-in pagina van het samenwerkingsverband bezoeken via www.linkedin.com/pub/passend-onderwijs-brabantse-wal.

 

Protocol voor dyslexie
Wij werken met de richtlijnen die het protocol voor dyslexie aangeeft. Het is van belang dat er afspraken zijn over de signalering van leesproblemen vanaf de onderbouw Het protocol geeft aan welke toetsen en criteria daarvoor gelden. Na de signalering volgt het begeleiden van de kinderen. Vanaf januari 2009 geldt er een vergoedingsregeling voor het onderzoek en de begeleiding van kinderen met dyslexie vanuit de ziektekostenverzekering. De gezondheidszorg stelt eisen aan de informatie die moet worden aangeleverd over het voortraject op school. Een leerling dossier waaruit blijkt dat een vermoeden van dyslexie gegrond is, vormt een noodzakelijke voorwaarde om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. De gekwalificeerde diagnosticus waar ouders hun kind aanmelden beoordeelt op basis van het leerling dossier of het vermoeden van dyslexie voldoende onderbouwd is. Wanneer dat het geval is bepaalt deze op basis van het leerling dossier en eigen diagnostisch onderzoek of er daadwerkelijk sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek blijft de school verantwoordelijk voor een adequate ondersteuning van de leerling.


Jeugdprofessional in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd tot 18 jaar. In de gemeente Bergen op Zoom was de preventieve hulp voor de jeugd al dichtbij georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente ook de taken op gebied van de jeugdhulp ondergebracht bij het CJG. Deze taken worden uitgevoerd door de Jeugdprofessionals. De jeugdprofessional (JP-er) is er voor informatie, advies, ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien. Zo nodig kan hij of zij ook toeleiden naar meer specialistische zorg.

Werkwijze:
De jeugdprofessionals werken vraaggericht, oplossingsgericht en taakgericht. Zij vormen samen met de Jeugdgezondheidzorg de toegang tot de zorg voor de jeugd en werken nauw samen met kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, huisartsen. De Jeugdprofessional op school zorgt voor de verbinding tussen kind, gezin, school, (gezondheid)zorg en hulpverlening. De Jeugdprofessional heeft kennis van de sociale kaart en gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de leerling en zijn systeem. Wanneer die ontoereikend blijken te zijn of er sprake is van een grote hulpbehoefte, dan kan de Jeugdprofessional zelf met het gezin aan de slag of wordt een collega-JP ‘er of passende specialistische zorg ingezet.

Céline de Clercq is als jeugdprofessional verbonden aan De Montessorischool. De data waarop zij op school aanwezig is, kunt u vinden in de schoolkalender. Zij is dan van 13.30uur tot 15.30uur aanwezig op school en dus beschikbaar voor vragen.

Wilt u zeker weten dat er tijd voor u is? Bel dan van tevoren naar 06-24961215 om een afspraak te maken. U kunt ook via intern begeleider Maud Koopman aangeven dat u in gesprek wilt. Kijk voor actuele informatie op de website: www.cjgbergenopzoom.nl

Facebook