ABBO


Stichting ABBO

abbo

 

 

 

De scholen van ABBO zijn  allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Er zijn zes ABBO-scholen. De Krabbenkooi, Algemene School Oost, de Montessorischool en de Aanloop in Bergen op Zoom, de Rode Schouw in Halsteren en de Nieuwe Veste in Steenbergen.

Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind. De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”.

Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle  ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen levert vooral een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen.

Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van “twenty-first century skills”. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden.

Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.

Elke school heeft een afgevaardigde in het bestuur. De taken van deze bestuursvertegenwoordiger zijn:

  • regelmatig contact onderhouden met de school waarvoor hij verantwoordelijk is het bijwonen van de MR-vergaderingen
  • het op de hoogte blijven van de gang van zaken binnen de school en stichting

De directie van de school woont de bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem. De werkwijze van de Stichting, de doelen die zij nastreeft en de middelen die zij daarvoor gebruikt, zijn nader omschreven in de statuten,het huishoudelijk reglement en het reglement voor de G.M.R. en M.R. (= Medezeggenschapsraad) en de ouderraden.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.abboscholen.nl

Inclusief onderwijs

Omdat wij vinden dat elk kind bijzonder is, werken de ABBO-scholen zoveel mogelijk toe naar inclusief onderwijs. Dat betekent dat wij ieder kind onderwijs willen bieden, ook kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs.

In overleg met ouders, leerkrachten en trajectbegeleiders van het samenwerkingsverband bekijken wij op welke wijze de school invulling kan geven aan het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft. In alle gevallen is daarbij sprake van maatwerk.

Daarbij zal de school nadrukkelijk aangeven wat wél en niet kan. Op basis hiervan geven wij de ouders de keuze om gebruik te maken van het maatwerkarrangement van de school of de keuze te maken voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.

Facebook